นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท โฮโรโซไซตี้ จำกัด

 

บริษัท โฮโรโซไซตี้ จำกัด  (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญ และเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า (Customer) คู่ค้า (Supplier) ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้มาติดต่องานหรือผู้เกี่ยวข้อง (Visitors or All concerned) กับธุรกิจของบริษัท ที่จะได้รับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูล หรือการรักษาอย่างเป็นความลับและใช้งานตามที่เจ้าของข้อมูลยินยอมและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ในการนี้ บริษัท จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. คำจำกัดความ

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม              ที่ทำให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงบุคคลใด แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม และไม่รวมถึงข้อมูลของนิติบุคคล

1.2 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้ได้รับมอบอำนาจ หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย ให้มีอำนาจ หน้าที่ตัดสินใจเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1.3 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

1.4 ลูกค้า (Customers) หมายถึง เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลภายนอกที่ทำธุรกิจซื้อสินค้า หรือ ใช้บริการของบริษัท

1.5 คู่ค้า (Suppliers) หมายถึง เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลภายนอกที่ทำธุรกิจซื้อ ขายสินค้า หรือ บริการให้กับบริษัท 

1.6 ผู้มาติดต่องาน หรือ ผู้เกี่ยวข้อง (Visitors) หมายถึง เจ้าของข้อมูลหรือผู้ที่เข้ามาติดต่องานใด ๆ ในธุรกิจของบริษัท

1.7 ผู้ร่วมงาน (Employees) หมายถึง เจ้าของข้อมูลหรือผู้ที่บริษัทว่าจ้างเข้ามาทำงานประจำหรือชั่วคราวในธุรกิจของบริษัท

 

 1. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและ              เป็นธรรมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูล (รวมเรียกว่า“ประมวลผล”) และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล                   รับรู้และให้ความยินยอมเป็นหนังสือหรือโดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการกรอกแบบฟอร์มในรูปแบบออนไลน์ต่าง  ๆ  เช่น  การลงทะเบียนเข้าใช้งาน  หรือการติดต่อต่าง  ๆ   ผ่านช่องทาง Social Media ของบริษัท หรือข้อมูลอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการติดต่องาน ,หรือการให้บริการต่างๆ เช่นชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, วันเกิด, เพศ เป็นต้น โดยการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่

 

 1. เพื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ วิจัย สถิติ ( Scientific or Research)
 2. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูล หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Vital Interest) เช่น การป้องกันโรคระบาด, อุบัติเหตุ, การบริการทางการแพทย์
 3. เพื่อความจำเป็นตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลกับเจ้าของข้อมูล (Necessary for the performance of contracts)
 4. เพื่อความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูล (Public Task) หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้รับมอบหมายแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 5. เพื่อความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูล (Legitimate Interest)
 6. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล (Legal Obligation)

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าใช้บริการ (เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม)

                  นอกจากนี้ กฎหมายได้กำหนดห้ามเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อท่านในทำนองเดียวกัน บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลประเภทนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้บริษัททำเช่นนั้น

       2.2   ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท ซึ่งการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ และ/หรือคอนเทนต์ (Content) และ/หรือบริการ และ/หรือช่องทางที่ท่านใช้งานหรือเคยใช้งาน เพื่อให้ท่านทราบถึงภาพรวมข้อมูลที่เรามีการจัดเก็บทั้งหมด เราจึงจัดกลุ่มของประเภทข้อมูล ดังนี้ 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

ข้อมูลส่วนตัว

- ชื่อ นามสกุล 

- เพศ 

- อายุ 

- วันเดือนปีเกิด 

 

ข้อมูลติดต่อ

- ที่อยู่ปัจจุบัน 

- อีเมลแอดเดรส 

- หมายเลขโทรศัพท์ 

 

ข้อมูลเอกสารยืนยันตัวตนของทางราชการ

- หมายเลขประจำตัวประชาชน

- หมายเลขหนังสือเดินทาง

- สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง

 

ข้อมูลทางการเงิน

 

 

- ข้อมูลการชำระเงินและการยืนยันชำระเงิน

 

 

 

ข้อมูลการใช้บริการ

- ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการสมัครและใช้งาน

- ระยะเวลาและวันที่คุณเข้าสู่ระบบและใช้บริการ

- หมายเลขไอพี (IP Address)

- ข้อมูลคุ้กกี้

- ข้อมูลกิจกรรมการใช้งาน 

- ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการสมัครและใช้งาน

- ระยะเวลาและวันที่ท่านเข้าสู่ระบบและใช้บริการ

- รายละเอียดการซื้อสินค้า

ข้อมูลความชื่นชอบของลูกค้า

- ผลิตภัณฑ์ และ/หรือคอนเทนต์ (Content) และ/หรือบริการที่ท่านชื่นชอบ 

 

ข้อมูลการวิจัยตลาด ข้อมูลการตลาด

 

 

- การสำรวจความเห็นของท่าน

 

 

ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลแอปพลิเคชั่นและเบราว์เซอร์

 

- หมายเลขประจำอุปกรณ์ หรือตัวระบุอื่น ๆ ที่ไม่ซ้ำ

- ประเภทอุปกรณ์

- รุ่นและยี่ห้อเครื่อง

- รายละเอียดแอปพลิเคชั่นและเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และแพลตฟอร์ม

 

ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์

- บัญชีสื่อสังคมออนไลน์

- ข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ

- การใช้งานและติดต่อกับสื่อสังคมออนไลน์ของเรา

 

 

ข้อมูลภาพถ่ายใบหน้าของท่านที่อาจได้รับการบันทึก

- การบันทึกด้วยระบบ CCTV  ที่ติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่บริษัท

- การถ่ายภาพการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในพื้นที่จัดงานต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งในลักษณะของการจัดกิจกรรมและการจัดทำการถ่ายทอดสดหรือการบันทึกวีดีโอต่าง ๆ ซึ่งหากลูกค้าไม่ประสงค์ให้มีการถ่ายภาพของท่าน  แนะนำให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีการถ่ายทอดสดหรือสามารถแจ้งจุดประประสงค์ปฏิเสธการถ่ายภาพดังกล่าวกับบริษัทได้

 

 

ข้อมูลอื่นๆ

 

- ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเราไม่ว่าผ่านช่องทางใดๆ

 

 

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

      ในการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  

      3.1 เพื่อการวิจัย ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลของท่าน (ลูกค้า) เพื่อการปรับปรุงแก้ไข และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือคอนเทนต์ (Content) และ/หรือบริการใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน (ลูกค้า)

      3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และ/หรือเนื้อหาคอนเทนต์ (Content) และ/หรือบริการใหม่ๆ ที่เป็นข้อมูลข่าวสารจากบริษัทซึ่งบริษัทได้จัดส่งถึงท่าน (ลูกค้า) รวมถึงการจัดทำรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือเนื้อหาคอนเทนต์ (Content) และ/หรือบริการใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับท่าน (ลูกค้า) ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทเอง บริษัทในเครือ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หรือของบุคคลอื่นใดผ่านการแจ้งเตือนในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ่านหน้าจออุปกรณ์พกพา ทาง SMS หรือ ทางสื่อ Social เป็นต้น

     3.3 เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและประวัติการเข้ารับบริการของทางบริษัท

     3.4 เพื่อเป็นช่องทางติดต่อในการรับข้อติชม ข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และ/หรือเนื้อหาคอนเทนต์ (Content) และ/หรือบริการใดๆ ของทางบริษัทให้ตรงตามความต้องการของท่าน

     3.5 เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อเพื่อร่วมสนุกตอบคำถามในรายการชิงรางวัลของที่ระลึกจากบริษัท และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรมลักษณะใด ๆ กับบริษัทที่ลูกค้าอาจให้ความสนใจ

     3.6 เพื่อการให้บริการขายและจัดส่งสินค้าของบริษัท ตามคำสั่งซื้อของท่านโดยจัดส่งสินค้าให้ถึงที่อยู่ของท่าน

     3.7 เพื่อตรวจสอบและส่งข้อมูลการดำเนินธุรกรรมทางด้านการเงินของท่านเพื่อยืนยันการชำระค่าสินค้า

     3.8 เพื่ออัพเดทสถานะข้อมูลการจัดส่งสินค้า

     3.9 เพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่านเมื่อมีการรับบริการจากทางบริษัทในฐานะที่ท่านเป็นใช้บริการ และ/หรือผู้รับชมคอนเทนต์ (Content)

     3.10 เพื่อความมั่นคงปลอดภัยภายในบริษัท ข้อมูลภาพจากกล้อง CCTV จะได้รับการบันทึกและเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของลูกค้าและของผู้อื่นที่เข้ามาใช้บริการ 

  3.11 เพื่อการปกป้องและการใช้สิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะได้รับการเก็บ รวบรวม ประมวลผลโดยบริษัท เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ดังนี้

          ก. สำหรับภาพถ่ายจากการจัดกิจกรรมในลักษณะใด ๆ   บริษัท อาจนำภาพดังกล่าวไปจัดทำเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์บริษัท ผ่านช่องทางการสื่อสาร ไม่ว่าจะผ่านช่องทางของบริษัท โดยตรงหรือช่องทางสื่ออื่น โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาและใช้ภาพถ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็นภายใต้กฎหมายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท  ทั้งนี้บริษัท รับประกันจะไม่ดำเนินการในลักษณะที่อาจกระทบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลมากเกินไป

         ข. เพื่อตอบข้อสงสัย สนับสนุนการใช้งาน ให้ข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของท่าน

  3.12 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ตลอดจนแนวทางหรือข้อกำหนดต่างๆของหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท

 

 1. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

4.1 บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัท                    จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต

4.2 บริษัท จะเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามความยินยอมของท่าน โดยจะต้องเป็นการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งให้ทราบและท่านได้ให้ความยินยอมเท่านั้น บริษัทจะกำกับดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัท มิให้เก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

4.3 บริษัทอาจใช้บริการบุคคลภายนอกเพื่อให้ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยห้ามดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด

 1. 5. ข้อจำกัดในการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่ค้า ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง พันธมิตรของบริษัท ตลอดจนบริษัทในเครือได้ และบริษัทยังอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบุคคลที่สามที่ปฏิบัติงานให้แก่บริษัทภายใต้ความยินยอมของท่าน            ทุกกรณี โดยบริษัทกำหนดให้บุคคลที่สามเหล่านี้ต้องตกลงในเรื่องดังต่อไปนี้:

ก. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดและเฉพาะเจาะจงซึ่งสอดคล้องกับความยินยอมของท่านเท่านั้น

ข. ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับที่จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้หลักการของกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านตามที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 1. 6. วิธีที่บริษัทปกป้องข้อมูลของท่าน

บริษัทจะใช้มาตรการป้องกันเชิงเทคโนโลยีสำหรับข้อมูลที่เป็นดิจิทัลไฟล์ (Digital file) โดยจะจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบสารสนเทศ และจะจัดให้มีรหัส ( Password ) ในการเข้าถึงและเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และในเชิงกายภาพสำหรับข้อมูลที่เป็นเอกสาร โดยจัดให้มีตู้เก็บเอกสารและจัดให้มีกุญแจเปิด – ปิด และเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะเข้าถึงได้  และอาจจะจัดหามาตรการอื่นใดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่จะมีขึ้นในอนาคตที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้บริษัท จากการสูญหาย การใช้งานในทางที่ผิดและการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง และการทำลาย โดยจะคำนึงถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการประมวลผลและลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปเพื่อปกป้องข้อมูลที่ท่านส่งให้กับบริษัท ทั้งในระหว่างการส่งและเมื่อบริษัท ได้รับข้อมูลจากท่านเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านได้รับการปกป้อง หากท่านต้องการสำเนาข้อตกลงเหล่านี้ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่อีเมล์ : [email protected]  

 1. 7. สิทธิที่ท่านมีในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 การได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed) ท่านมีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดในการเก็บข้อมูล ตลอดจนการนำไปใช้ หรือเผยแพร่ให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะทราบวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล, การนำไปใช้ หรือเผยแพร่, สิ่งที่ต้องการจัดเก็บ, ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตลอดจนรายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ให้ข้อมูล

7.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสามารถขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ได้ให้ความยินยอม โดยสิทธิการเข้าถึงข้อมูลนั้นต้องไม่               ขัดต่อกฎหมายหรือคำสั่งศาล และการใช้สิทธินั้นต้องไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น

7.3 สิทธิในการได้รับและโอนถ่ายข้อมูล (Right to data portability) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เคยให้ไว้กับบริษัทรวมถึงส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปที่เคยให้ไว้ไปยังใช้กับผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลอื่นในอยู่ในรูปแบบต่างๆ ที่เข้าถึงได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ โดยการใช้สิทธินั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย สัญญา หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น

7.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object) ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสามารถทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ยกเว้นมีเหตุอันควรทางกฎหมายที่สำคัญจริงๆ เท่านั้น

7.5 สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure / Right to be forgotten) ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัททำการลบหรือทำลายข้อมูลนั้น หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนได้ 

7.6 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยการยกเลิกจะต้องไม่ขัดต่อข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมทางกฎหมาย หรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไปก่อนหน้านี้

7.7 สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล (Right to restrict processing) ท่านมีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เมื่ออยู่ระหว่างตรวจสอบเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือระหว่างตรวจสอบเกี่ยวกับสิทธิคัดค้าน

7.8 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (Right of rectification) ท่านมีสิทธิที่จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ โดยการแก้ไขนั้นจะต้องเป็นไปด้วยความสุจริต และไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย

 1. 8. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

       บริษัทได้มีการดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)  เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำระเบียบ คำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ หากท่านประสงค์จะติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]  

 1. 9. นโยบายคุกกี้

บริษัทจะจัดให้มีนโยบายคุกกี้ให้มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ต่อท่าน รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษาและความมั่นคงปลอดภัย บริษัทอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บการตั้งค่าของท่าน บันทึกจำนวนการเข้าถึง และติดตามรูปแบบและสถิติการใช้งาน ท่านสามารถเลือกปิดการใช้คุกกี้ได้ แต่ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนที่จำเป็นต้องเปิดการใช้คุกกี้ได้

 

 1. 10. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

บริษัทมีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ บริษัทมีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ 

 1. 11. ระยะเวลาบันทึกข้อมูล

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ท่านมีความสัมพันธ์กับบริษัท ในฐานะลูกค้า (Customer) คู่ค้า (Supplier) ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้มาติดต่องานหรือผู้เกี่ยวข้อง (Visitor or All concerned) และ/หรือท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทหรือภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  ทั้งนี้หากเป็นข้อมูลภาพจากกล้อง CCTV   บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลภาพถ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 90 วัน ยกเว้นกรณีที่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อการปกป้องเรียกร้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่บริษัทอาจมีต่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ 

 1. 12. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือแจ้งความประสงค์ในการเพิกถอนความยินยอม แก้ไขเปลี่ยน และคัดค้าน ท่านสามารถติดต่อได้ที่ :

เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

โทร : 02-934-1038   

อีเมล์ : [email protected]

หรือติดต่อที่ บริษัท โฮโรโซไซตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)                                                               

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 415, 415/1-11 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310      

 1. 13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลง เราจะประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและถือว่าท่านได้ทราบและตกลงถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว